PRIVACY-BELEID

Met deze "Privacy Policy", wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld door de volgende verantwoordelijke voor de verwerking: Chalo Company, met maatschappelijke zetel te Schaarbeekstraat 42, 9120 Melsele (België) en geregistreerd in de K.B.O. met ondernemingsnummer: BE0771.765.058.

Dit privacybeleid geeft essentiële informatie waarop de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd.

Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens op de website en door het vermelden van e-mailadressen op deze website verklaart u dat u dit Privacybeleid hebt gelezen en er uitdrukkelijk mee instemt, evenals met de verwerking ervan.

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

1. Chalo Company voldoet aan de toepasselijke "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, alsook aan de anti-spambepalingen van Boek XII van het Wetboek van economisch recht betreffende de "wet van de elektronische economie".

2. Chalo Company stelt ook alles in het werk om te voldoen aan de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (General Data Protection Regulation of beter bekend als GDPR).

ARTIKEL 2 - PERSOONSGEGEVENS

1. 2. Persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft:

 • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres
 • Categorie 2: bij de inschrijving voor een nieuwsbrief of bij de bestelling: uw e-mailadres, voornaam en achternaam;
 • Categorie 3: via cookies: bijhouden van het gebruik van de website;
 • Categorie 4: factureringsgegevens bij bestelling van 1 van de producten van Chalo Company

2. Chalo Company kan op verschillende manieren gegevens over u verzamelen (Persoonsgegevens):

 • door gebruik te maken van cookies (zie hieronder);
 • tijdens uw inschrijving voor de nieuwsbrief, contactaanvraag, gebruik van de website of bij bestelling van een product bij Chalo Company.

3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonlijke gegevens verzamelen. Voor de bepalingen met betrekking tot het gebruik van cookies, zie artikel 9

ARTIKEL 3 - DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

1. Algemene doeleinden: Chalo Company zal de van u verzamelde Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Categorie 1: Het aanbieden en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan worden achterhaald, op basis van de gerechtvaardigde belangen van The Chalo Company om haar website en diensten continu te verbeteren;
 • Categorie 2: Verzending van direct marketing, nieuwsbrieven, met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming als wettelijke basis. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken;
 • Categorie 3: Verbetering van de gebruikerservaring met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming als wettelijke basis;
 • Categorie 4: het verlenen en factureren van door u gevraagde diensten, met als rechtsgrondslag het verlenen van een door u gevraagde dienst. U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven, maar u begrijpt dat de levering van bepaalde diensten onmogelijk wordt als de verwerking wordt geweigerd.

2. 2. Direct marketing:
Indien u reeds bent opgenomen in onze mailinglijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan The Chalo Company uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing- en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten.

Deze toestemming kan te allen tijde, zonder motivatie en zonder kosten, worden ingetrokken door op de daarvoor bestemde afmeldlink te klikken. Deze afmeldlink wordt opgenomen in elke e-mail die vanuit een direct marketingperspectief wordt verstuurd.

The Chalo Company zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

3. 3. Waar we gegevens verwerken

 1. Wij en onze externe verwerkers verwerken uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER (Europese Economische Ruimte).
 2. Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens die u op grond van de toepasselijke dwingende wetgeving kunt genieten, worden gewaarborgd.
 3. Indien een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd: Welke? Mailchimp - Land buiten de EER? De VS - Wettelijk mechanisme voor de overdracht van gegevens? VS - EU Privacy Shield

ARTIKEL 4 - DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt gedurende een periode die noodzakelijk is voor het functioneren van de doeleinden van de verwerking en in het functioneren van de contractuele relatie tussen Chalo Company en uzelf.

ARTIKEL 5 - UW RECHTEN

De volgende rechten met betrekking tot de eigen persoonsgegevens kunnen altijd op eenvoudig verzoek worden uitgeoefend.

1. 1. Recht van toegang en inspectie:
U heeft te allen tijde recht op gratis toegang tot uw persoonlijke gegevens.

2. Recht op correctie, verwijdering en beperking:
U bent vrij om te kiezen of u uw persoonsgegevens al dan niet doorgeeft aan Chalo Company. Daarnaast heeft u altijd het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen.

3. Recht om bezwaar te maken:
U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of met het oog op direct marketing.

4. 4. Recht op overdraagbaarheid:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of over te dragen aan andere verantwoordelijken voor de verwerking.

5. 5. Recht om de toestemming in te trekken:
Als de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u uiteraard het recht om die toestemming in te trekken.

6. 6. Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail naar chalo@chalocompany.com of per post naar Schaarbeekstraat 42, 9120 Melsele, België. Voor identificatie kan een bijkomende identificatie worden gevraagd. Voor andere verzoeken (samenwerkingen / betwiste inhoud / geplaatste links) kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.

7. 7. Automatische besluitvorming en profilering:
Tijdens de verwerking van uw persoonlijke gegevens worden geen profileringsmethoden gebruikt met een negatieve automatische impact op de ontvangen diensten.

8. 8. Recht om een klacht in te dienen:
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0) 2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.

ARTIKEL 6 - VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

1. We hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die technisch en organisatorisch zijn aangepast om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of de toevallige kennisgeving aan derden van de verzamelde persoonsgegevens en elke andere ongeoorloofde verwerking van deze informatie te voorkomen.

2. In geen geval kan Chalo Company aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van een onjuist of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

3. 3. U dient de veiligheidsvoorschriften te allen tijde in acht te nemen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website van uw computer, het IP-adres en uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

ARTIKEL 7 - TOEGANG VAN DERDEN

1. Om uw persoonlijke gegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonlijke gegevens aan alle medewerkers.

2. Wij garanderen een vergelijkbaar niveau van bescherming door contractuele verplichtingen af te dwingen tegen deze werknemers en medewerkers, die vergelijkbaar zijn met dit Privacybeleid.

ARTIKEL 8 - LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

1. Chalo Company is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen vanaf Chalo Company door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is zich ervan bewust dat de privacy van andere websites kan afwijken van Chalo Company.

2. 2. Een link naar een website kan niet worden beschouwd als een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en de juistheid ervan kan niet permanent worden gegarandeerd.

ARTIKEL 9 - COOKIES

1. Met betrekking tot het gebruik van cookies verwijzen wij naar de cookieverklaring van deze website.